Cercube

Cercube v4.0.8.1 + v001

DownCloudPro

DownCloudPro v2.0 + v001

Tweetbot4

Tweetbot4 v4.5.3 + v003

ProTube

ProTube v2.5.3 + v001

MovieBox3

MovieBox3 v3.7 + v001

YouTubeMusic

YouTubeMusic v1.54.16 + v002

Napster

Napster v5.6.2 + v002

Saavn

Saavn v5.4 + v001

Spotify

Spotify v7.6.0 + v005

Pandora

Pandora v7.9 + v007